Üç şey ile ilgili anlamlı sözler

a18• Adamı üç şey bıktırır; Sofrada yemek beklemek, yatakta karı beklemek, kuyrukta sıra beklemek. Anonim
• Bana diğer Resullerden farklı üç şey verildi; Ganimetler helal kılındı; Bana şefaat yetkisi verildi; Nebiler bir kavme iken ben bütün insanlara Nebi olarak baas olundum (gönderildim). Hz.Muhammed
• Beş şeyden önce, beş şeyi ganimet bil; ihtiyarlığından önce gençliğinin, hastalı ğından önce sağlığının, fakirliğinden ön ce zenginliğinin, meşguliyetinden önce boş vaktinin, ölümünden önce hayatının. Hz.Muhammed
• Birkaç şeyde devam ve sebat yoktur; yaz bulutunun gölgesi, kötü kimselerin dostluğu, kadın sevgisi, yalan haber, temelsiz bina, bol para. Beydeba
• Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, haz mettiklerimizdir. Bizi zengin yapan ka zandıklarımız değil, muhafaza ettikle rimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir. F.Bacon
• Bu zamanda kendisinde şu beş sıfat bulunmayan kimsede mal toplanmaz; Sonu gelmeyen istek, aşırı ihtiras, şiddetli cimrilik, korku azlığı, ahreti unutmak.
Süfyan-ı Sevri
• Dört şey Arş’ı Azam altında ki hazineden imal edildi. Fatiha, Ayetel Kürsi, Amenerresulihi,inna A’teyna. Hz.Muhammed
• Dört şey devam ettikçe din ve dünya ayakta duracaktır; Zenginler malları ile cömertlik ettikçe; Âlimler, ilimleriyle amel ettikçe; Cahiller, bilmedikleri bilgilerle kibirlenmedikçe; Fakirler, dinlerini dünyalarına satmadıkça. Hz.Ali
• Dört şey geri gelmez; söylenen söz, atılan ok, geçen zaman ve kaçırılan fırsat.
Hz.Ömer
• Dört şey sende varsa, dünyada bazı şeyler elinden kaçmış olsa da üzülme; emanete riayet, doğru sözlülük, güzel ahlak,helal kazanç. Hz.Muhammed
• Dört şey vardır ki, azının azını hor görmemek gerekir; Yangın, hastalık, düşman ve borç. Beydeba
• Dört şey var ki, dört şeye doymaz; Göz bakmaya, yer yağmura, kadın erkeğe, bilgin de bilgiye. Hz.Muhammed
• Dört şeyde tehlike vardır; sultana yakınlık, kötülüklerle dostluk, dünya sevgisi, kadın düşkünlüğü. F.Attar
• Dünyada sabit, devamlı ve kalıcı olmayan şeyler şunlardır; Bulutun gölgesi; kötünün dostluğu; kadının sevgisi; yalancının övgüsü; çok mal; saati saatine uymayan zalim hükümdar. İbn el Mukaffa’
img_3328• Dünyada üç türlü anlayış vardır; insan anlayışı, hayvan anlayışı, asker anlayışı. E.M.Cioran
• Dünyanın en zor üç şeyi şunlardır; sır tutmak, kusur bağışlamak, boş vakitlerini değerlendirmek. Chilo
• Dünyanın güçlükleri dörttür; yalnız başına ihtiyarlık; gurbette hastalık; yokluk içinde borç; yolculukta uzun yol. İbn el Mukaffa’
• Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi; Kadınlar, güzel koku ve namaz ki, gözümün aydınlığı ona konmuştur. Hz.Muhammed
• Elden gittikten sonra geri döndürülmesi im- kansız olan şeyler dörttür; Ansızın ağızdan çıkan söz, yaydan fırlayan bir ok, olmuş bir kaza, boşuna harcanan bir hayat.
F.Attar
• En yola gelmez, inatçı üç hayvan; Baykuş, yılan ve halk. B.Franklin
• En zor üç şey vardır; bir sırrı saklamak, bir yarayı unutmak, boş zamanı iyi kullanmak.
Şeyh Sadi
• Hayatın çeşitli güçlüklerine karşı üç şey hediye edilmiştir; ümit, uyku ve gülmek. İ.Kant
• Hayatın tadı, şu dört şeye sahip olmaktır; ev, kadın, güzellik ve zenginlik. İbn El Mukaffa’
• Hayırseverlik, dürüstlük, doğruluk ve bilgi, bize dışarıdan gelmiş değildir. Mencius
• Herkes de olan dört şeyden, dört şey daha meydana gelir; inatçılıktan rüsvaylık, öfkeden pişmanlık, kibirden düşmanlık, tembellikten de düşkünlük. F.Attar

• İki şey vardır ki,insanın başına dünyayı zindan eder; ayakkabını darı, kaynana nın dili!. Üç şey vardır ki çekilmez; kaynananın nazı,baldız hanımın sazı, susuz memleketin yazı!.. R.Halid Karay
• İlmin afeti, unutmaktır. Sözün afeti, yalandır. Hilmin afeti, sefahattir. Secaa tin afeti, azgınlıktır. Müsamahanın afeti, başa kakmaktır. Güzelliğin afeti, kendini beğenmişliktir. Cömertliğin afeti, israftır. Soygunluğun afeti, öğünmektir. Dinin afeti ise nefsine uymaktır. Hz.Muhammed
• İnsanı üç şey cezbeder; işret, şehvet, devlet. Ve üç şey felakete götürür; içki, kadın, kumar.
Zunnun-i Mısri
• İnsanlar üç sınıfa ayrılırlar; yalan söyle- meye zorunlu olmaktansa gizli bir şeyleri ol mamayı yeğ görenler, ikincisi gizlenecek bir şeyleri olmaktansa yalan söylemeyi yeğ görenler, üçüncüsü de hem yalan söylemeyi hem de gizlenecek bir şeyleri olmalarını sevenler. Albert Camus
• İnsanları huyları ve hayatta ki rolleri itibari ile üç kısma ayırıyorum; kendi oturduğu dalı kesenleri, başkasının bindiği dalı kesmekle uğraşanlar, başkasının dalını kesiyorum zannıyla kendi dalını kesenler. R.Halid Karay
img_3327• İnsanları iyi ve erdemli yapan üç şey vardır; Doğa, alışkanlık ve akıl. Descartes
• Kardeşliğin üç haline tahammül etmek, kardeşlik hakkı olur. Bunlardan biri hiddet, diğeri nazlanmak, üçüncüsü de bazı dil sürçmeleridir. Ahmet Bin Kays
• Korunması lâzım gelen dört şey vardır; Gözün, dilin, kalbin, heva ve hevesin. Abdullah Bin Huveyk
• Kurtulamam üç nesnenin elinden; biri firkat, biri gurbet, biri aşk. Aşık Gevheri
• Mesut olmak için üç şey lazımdır; sağlam bir vücut, hür bir fikir, temiz bir vicdan.
Domaj
• Sağlıklı bir dost, hastalık gibi düşman, çocuk sevgisi gibi sevgi, açlık gibi acı yoktur.
Pançatantra
• Şu dört şeyin küçüğü olmaz; hastalık, düşman, ateş, borç. Beydaba
• Şu üç şeyin sonu yoktur; fezanın, ilmin ve aşkın. Yalnız Adam
• Üç derdim var, birbirinden seçilmez. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Karacaoğlan
• Üç gerçek dost vardır; yaşlı bir karı, yaşlı bir köpek, hazır para. B.Franklin
• Üç öldürücü şey biliyorum; hasislik, gurur, heva ve heves. Hz.Ali
• Üç sözden artık değil. Bütün ömrüm şu üç söz; Hamdım, piştim, yandım. Mevlâna
• Üç şey daima sessizdir; Düşünce, kader ve mezar. Lamb
• Üç şey felaket günlerinde tecrübe et; dostunu, karını ve sabrını. Ahmed Rufai
• Üç şeye ölçülü ol!. Sevgide, yemede, para kazanmada. Hint Özdeyişi
• Üç şey karşılık gerektirmez; atılmayan kurşun, söylenmeyen söz ve yapılmayan iş. Bernard Baruch
• Üç şey sürekli kalmaz; ticaretsiz mal, tartışmasız bilgi, cezasız saltanat. Şeyh Sadi
• Üç şey üç şeysiz bilinmez; Hilm gadap anında, şecaat harp meydanında, kardeşlik ise ihtiyaç anında bilinir. İmam Gazali
• Üç şeyi az yapın, bir şeyi çok yapın; az yiyin-için, az konuşun, az uyuyun, çok düşünün. Mevlâna
• Üç şeyi sıfır saymak gerekir; içinde su akmayan ırmak, hükümetsiz bir memleket ve kocasız bir kadın. Beydaba
• Üç zümreye, üç şey çirkin düşer; İdarecilere sertlik, âlimlere mal sevdası, zenginlere cimrilik. Molla Camiî
• Ümmetimin adına en çok korktuğum şey; göbek iriliği, uyku düşkünlüğü ve tembelliktir.
Hz.Muhammed
• Ümmetimin helakı şu üçtedir; asabiyye… Kaderiye, bir de kitaba ve sünnete dayanmayan (boş) rivayet.