ODTÜ- TEKNOKENT ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENTİ hakkinda genel bilgi.

ODTÜ- TEKNOKENT

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENTİ

 

İÇİNDEKİLER

1. BİLGİ ÇAĞI

Bilginin Gücü

Bilgi Çağı / Küreselleşme / Bilgi Akışı ve Telekomünikasyon / Yeni Teknolojiler / Teknoloji Aktarımı / İnsan Kaynakları / İşgücü İçin Yaşam Kalitesi / Özet

2.TÜRKİYE, ANKARA, TEKNOKENT

Küresel ve Yerel

Bilim ve Teknoloji Parkları: Ekonomik Gelişmenin Yeni Araçları / Öğeler / Yerleşim Özellikleri / Başkent Ankara (Yönetim ve Ekonomi) / Ankara’daki Üniversiteler ve Araştırma Merkezleri/ Ankara Endüstrileri ve Teknoloji Aktarımı

3. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ankara’da

ODTÜ’nün Avantajları (Neden ODTÜ?) / ODTÜ ve Araştırma Olanakları / Yerleşim / İleri Telekomünikasyon Altyapısı / Yüksek Teknoloji Altyapısı, Güvenli Çevre / Nitelikli İşgücü / ODTÜ Teknokent Çalışmalarına Başladı / Kütüphaneler, Veri Bankaları ve Dökümantasyon Merkezleri / Bilgisayar Ağı, Internet ve Türksat / Laboratuvarlar ve Araştırma Merkezleri/ Kültürel Faaliyetler ve Konferans Merkezi / Barınma Olanakları / Dinlenme ve Spor, Çevre Niteliği / Teknoloji Aktarımı, Yenilik ve Teknoloji Geliştirme Merkezi / Dil Bilimi Merkezi

4. ODTÜ-TEKNOKENT

Üç Yönüyle Teknokent

Bilim Parkı, Ar-Ge / İş Parkı / Konut Alanı / Hedeflenen Faaliyetler ve Kuruluşlar / Faaliyet Türleri / Yerel ve Uluslararası Şirketler /Resmi ve Yarı Resmi Kuruluşlar / Tasarım İlkeleri, Üçlü Yapı / Üç Öğe Üç Yaklaşım / Yeşil Kuşak, Kültür, Sanat, Boş Zaman Değerlendirme, Dinlenme / Çevre Niteliği


Çağımız yeni bir teknoloji döneminin başladığına işaret eden çok önemli gelişmelere ve değişimlere tanıklık etmiştir. Şimdi daha önce görülmemiş bir bilimsel devrimin ve Bilgi Teknolojisindeki bir dalganın tam içindeyiz. Ekonomik gelişme ve üretim için görünmez bir destek olarak bilginin ve yeni bilgi iletişimi teknolojilerinin birincil önemi nedeniyle, sürekli değişen bir dünyadaki zaman ve yer kavramlarımızı yeniden gözden geçiriyor ve tanımlıyoruz: Ekonomik, toplumsal ve kültürel sınırlar kayboluyor ve zamanın kendisi bile küreselleşiyor.

Profesör Mc Luhan‘ın “küresel elektronik köy” görüşü giderek daha bir gerçek oluyor.


1/ BİLGİ ÇAĞI

BİLGİNİN GÜCÜ


BİLGİ ÇAĞI

“Yeni Teknolojiler” yaşamımızı her yönüyle yeniden şekillendiriyor; “Yüksek Teknoloji”; çalışma, yaşam, davranış ve hatta ölüm şeklimizin temelden değişimi anlamına gelmektedir. Bilgisayarın işlevi bilgiyi işlemek ve sonunda bilgi yaratmaktır, telekomünikasyonun işlevi bilginin giderek ilerleyen yöntemlerle aktarımıdır, yeni medyanın işlevi ise bilginin yayılmasıdır, robotik önceden bilgilendirilmiş araçlar sunar, genetik mühendisliği canlı varlıklarla ilgili bilgileri çözer ve onları yeniden programlamaya çalışır.

Üst düzeyde endüstrileşmiş ekonomilerde, ekonomik işleyiş veri üretimi, aktarımı ve işlenmesi alanlarındaki harcamaların artmasına bağlıdır. Bugün gelişmiş ülkelerde her üç çalışandan biri çağdaş teknoloji gerektiren uğraşlar içindedir.

Veri üretimi, işlemesi ve dağıtımı, işgücü ve anapara yanında giderek bağımsız üçüncü bir etken durumuna gelmektedir.


KÜRESELLEŞME

Teknolojik Değişim Küresel Bir Dünya İstiyor

Yeni teknolojilerin gelişimi bilgi çağıyla ivme kazanmıştır. Ulaşım ve haberleşmedeki ilerleme teknolojideki gelişmeleri dünyanın her yerinden en kısa zamanda erişilebilir hale getirmektir.

Bilgisayar Bilimleri ve Yeni Telekomünikasyon Teknolojileri sınırlarını bütün dünyaya genişleten bu yeni ekonomik ve toplumsal değişimin temel öğelerini oluşturmaktadır. Yeni telekomünikasyon teknolojilerinin artan kullanımının etkisi; ekonominin farklı sektörlerinde, yalnızca teknik ve yönetimsel bilginin iletilmesinde değil, aynı zamanda dünya üzerindeki yüksek rekabetin gereksinimlerine verimli bir şekilde karşılık vermek için, özellikle bilgi-yoğun ve yeni hizmetlerde görülmektedir.

Teknoloji ve teknokentin gelecekteki yönü küresel bağlantı ve karşılıklı dayanışmanın yönüdür. Yüksek teknoloji, haberleşme, artan verimlilik ve servis sektörlerinin önemi zenginleşmede öne çıkarken, sınırlar gittkçe önemlerini yitirmektedirler. Bugün pazarlar dünya üzerine yaygındır ve yerel topluluklarla sınırlı değildir.


BİLGİ AKIŞI VE TELEKOMÜNİKASYON

“Telekomünikasyon-Bilgisayar Bilimleri” (Telematik); sağlık, biyoteknoloji, eğitim, araştırma, yüksek öğrenim, uluslararası ticaret, maliye, para dolaşımı, yeni endüstriler gibi değişik alanlara hizmet götürmekte ve bu alanları geliştirmektedir.

Bu açıdan bakıldığında bilgiye erişim bölgesel ve yerel bir olay olmaktadır. Yerel altyapının herkesin gereksinim duyduğu bilgilere erişimi için gerekli olanakları sağlaması çok önemlidir. İleri telekomünikasyon altyapısının sağladığı olanaklar şehirlerin ve bölgelerin hiyerarşisinin belirlenmesinde de önemli bir etken olmaktadır.

Ağlar / Küresel Ağın Bir Parçası Olmanın Yerel Önemi

Telekomünikasyon ağlarının işlevlerinin en önemlilerinden biri birbirinden uzak ortakların, kaynakların ve pazarların birbirine erişimini sağlamasıdır. Çok bölgeli ve uluslararası ağlar; bilgi, beceri, altyapı, finans gibi kaynakların paylaşımı üzerine kurulmuştur. Ulusal sınırların ötesine aşan ve herkese tam bir işlevsellik sunan kurumlarıyla, yüksek yaşam niteliği sağlayan yapısıyla, birbirine bağlı küresel teknokentlerin gerçekleşmesi çok yakın görünmektedir.


YENİ TEKNOLOJİLER

Yüksek Teknoloji, Yeni Hizmetler, Bilgi Teknolojileri

Hergün bir yenisine tanık olduğumuz teknolojiler 1990ların ve ve ötesinin endüstrilerine temel hazırlıyor. Süperiletkenlik, ileri malzemeler, telekomünikasyon, bilgisayar bilimleri, robotik, mekatronik, uzay kullanımı, biyoteknoloji ve tıp alanındaki gelişmelerin hızı sürekli artıyor. Bilgisayar hizmetleri ve teknolojilerinin ve telekomünikasyonun birleşimi; yüksek teknoloji endüstrileri, yeni hizmetler, yeni etkinlikler ve yeni iş alanlarının doğması için kaynak oluşturmaktadır.

Her ne kadar açık bir tanımı olmasa da “yüksek teknoloji” terimi yeni teknolojiler ile eşanlamlı olup genellikle aşağıdaki özellikleri çağrıştırır:

Bilgi; bilginin buluşlara uygulanmasına ve ürünlerin giderek artan çeşitliliğiyle birleştirilmesine dayanan bilgi tabanlı endüstrilerdir: (Bilgi Teknolojileri, Biyoteknoloji, Malzeme Bilimleri, Genetik Mühendisliği, Robotik, Mekatronik gibi)

Araştırma ve Geliştirme ; Ar-Ge bu teknolojilerin can alıcı bölümünü oluşturmaktadır.

Teknoloji Aktarımı ve Üniversite ve Araştırma Kurumları ile Yakın Bağlantılar; Teknoloji aktarımının önemi, yüksek teknoloji endüstrileri, üniversite ve araştırma kurumları arasında kurumsal bir çatı oluşturulmasını gerektirmektedir.


TEKNOLOJİ AKTARIMI

Üniversitelerle Bağlantı ve Üniversitelerin Yeni Rolü

Ar-Ge etkinlikleri ile yaratılan teknolojinin ticarileştirilmesi yerel ve bölgesel ekonomik kalkınmanın ve çeşitlenmenin belkemiğini oluşturmaktadır. Ürünlerin ve hizmetlerin yaratılış dönemi temel araştırma ile başlar ve pazara girmesiyle sona erer. Yüksek teknoloji şirketleri genellikle üniversitenin anahtar rolü oynadığı “yenilik merkezleri”nin geliştiği bölgelerdedir.

Bir yenilik merkezindeki altyapı (kamu-özel), o bölgede müşterinin, yüksek öğrenim programlarıyla ortaklığı sonucu ortaya çıkan ileri teknoloji ürünleri için yüksek teknolojik gelişmenin önemini gösterir. Yüksek öğrenimden beklenen, yaratıcı disiplinlerarası işbirliğinin yeşerdiği ve yeni kurumsal bağların oluştuğu araştırma ve öğrenim programlarını geliştirmek ve sürdürmektir. Bu (sonuç olarak) üniversitelerin araştırmaları finanse etmek ve bilgi birikimlerini kendi yararına çevirmek gibi yeteneklerini artırmak için bir gereksinimdir.

Ekonomik gelişme, yenileşmeyi ve işletmeciliği teşvik etmek için, araştırma üniversiteleriyle üreticiler ve yönetim arasında yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde bağ gerektirir. Araştırma, Kamu Yönetimi ve Üretim çok sıkı işbirliği içinde olmalıdırlar.


İNSAN KAYNAKLARI

Nitelikli İşgücü ve Yeni Çevresel Gereksinimler

Yeni teknolojiler, bir yandan yeni endüstrilere yönelirken bir yandan da geleneksel endüstrileri yeniden oluşturmaktadır. Sonuç olarak yeni teknolojiler, eski yetenek ve becerilerin geride bırakılmasıyla işyerinin doğasını değiştiriyorlar.

İşin kendi doğası yeniden sorgulanıyor. İş ve işçi arasındaki ilişki, işçi ile yönetim arasındaki ilişki gibi temel olarak farklıdır. Verimliliğin ölçütü ve başarının ölçüsü değişmiştir. Bu değişiklikler ve yeni ilişkiler tamamen tanınmalı ve yeni modeller, bağlantılar, planlama ve işletme yöntemleri birbirine uygun şekle getirilmelidir.

Teknolojik ilerleme ve iş yaratma, insan boyutunun ekonomik gelişmesindeki işlevi ile bağlantılıdır. Böylece, insan boyutu şehirlerin geleceği ve onların makro düzeyde teknolojik, sosyal ve kültürel bütünleşmesi için çok önemli bir boyuttur. Bu yaratıcılık, yenileşme, araştırma ve gelişme ile kendini açıklar ve bundan dolayı ekonomik rekabeti artırıcı bir öğedir. İşgücü niteliğini geliştirmenin bir yolu da eğitim ve öğretime yatırım yapmaktır.


İŞGÜCÜ İÇİN YAŞAM KALİTESİ

Yüksek teknoloji endüstrileri; sektörün işgücünü oluşturacak eğitimli kişileri elinde tutmak için yüksek yaşam niteliği sunan bölgelerde kurulma eğilimindedir.

Bundan dolayı, yaşam niteliği bölgesel kalkınma stratejilerinde önemli bir rekabet boyutu olmuştur. Kimi bölgeler ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek teknoloji endüstrilerini cezbetmek için bölgelerindeki yaşam niteliğini artırmak yolunda etken politikalar uygulamaktadırlar.

Birçok teknokent, kültür, sanat ve benzeri faaliyetleri de içererek ve de insancıl mimarinin oluşmasını teşvik ederek bu yüksek teknoloji merkezlerine bir yumuşaklık ve humanizm gelmesine öncülük etmektedirler. İnsan boyutunda hoşlanılır olan bu mekanlar; yaşamak, çalışmak, öğrenmek ve eğlenmek için hoş yerlerdir.


ÖZET

Sürekli olarak yaygınlaşan yeni teknolojilerin öylesine değişik, öylesine çok uygulamaları vardır ki ve öylesine çok pazarı etkilerler ki, hiç bir bölge veya ülke onlara tam olarak hükmedemez. Sonuç olarak, birçok bölge ve ülkenin bu teknolojileri kendi amaçları doğrultusunda geliştirme ve kullanma yönündeki şansları hızla artmaktadır.

Kentsel Yapı Üzerine Etkileri

Yerel kalkınma politikalarına gelindiğinde, yeni uluslararası, bölgelerarası ve kent içi işbölümüyle ortaya çıkan yüksek teknoloji endüstrilerinin yerel etkisi önemli sonuçlar yaratmaktadır. Yeni teknolojilerin gelişimi; kentsel yapı üzerinde, demografik değişiklikler, ekonomide yapısal kaymalar, istihdam pazarında değişiklikler ve yurttaşların konut, dinlenme ve çevreye göre yeni gereksinimleriyle ayırdedilen önemli yansımalar yapacaktır.

Küresel Bağlantılar

Ekonominin küreselleşmesi, ekonomik etkinliklerde bilgi değişiminin öneminin artması, iş dünyasının yeniden şekillenmesi, belli işlevlerin yer değiştirmesi ve bilgisayar hizmetlerinin ve teknolojilerinin hızlı gelişimi bugünkü ve gelecekteki yaşamımızı şekillendiren etkenler arasındadır.


Bilgi-yoğun endüstriler ve yeni teknolojilerin ekonomik büyümesini destekleyen bir iletişim altyapısı ile “akıllı bölge” kavramı, gelecek yüzyılda bölgeler hiyerarşisinde temel üstünlük öğesini oluşturabilir.


DÜNYA AVRUPA TÜRKİYE ANKARA

KÜRESEL, ULUSLARARASI, ULUSAL, YEREL

 

2 / TÜRKİYE, ANKARA, TEKNOKENT

DÜNYA’DA TÜRKİYE’DE ANKARA’DA


BİLİM VE TEKNOLOJİ PARKLARI:

EKONOMİK GELİŞMENİN YENİ ARAÇLARI

Bilim ve teknoloji parkları eğitim ve bilimsel araştırma gücünün birikimi, endüstri ve ileri teknolojinin yoğunlaştırılması temel varsayımı ile doğmuştur ve çeşitli öğeler arasında sinerji üretimi yeteneğine sahip bir organizasyon tarafından desteklenerek, ekonominin ilerlemiş sektörleri içinde bir itici faktör oluşturabilir.

Bu bağlamda, Bilim ve Teknoloji Parkları küresel ekonominin bütünleşmiş bir parçası olarak yerel ekonomiyi teşvik eden yeni araçlar olarak görünmektedir. Teknopark tanımlarının çoğu yerel ve bölgesel ekonomi, telekomünikasyon, şehir planlama arasındaki karşılıklı etkileşimin önemini vurgular. Bir teknokent iki önemli tarafın bir araya gelmesidir: küresel düzeyde iş haberleşmesinin gelişimi ve yerel ekonominin gelişimi.

Strateji

Kalkınma stratejileri ve programları; yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası düzeyleri gözönünde tutmalıdır. Bu gelişmelerin temel hedefleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

a. Teknoloji aktarımının özendirilmesi ve üniversite kaynaklarının kiracı konumdaki şirketlerin gelişimi için bağlantılar kurulmasında kullanılması,

b. Yeni teknoloji işletmelerinin ve yapılarının teşvik edilmesi,

c. Büyük şirketlerin Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) projelerinin çekilmesi.

Sektörler, Etkinlik Alanları

. Bilgi Teknolojileri

. Telekomünikasyon

. Biyoteknoloji / Genetik

. Elektronik / Bilgisayar Bilimleri

. İleri Malzemeler

. Robotik, Mekatronik


BİLİM VE TEKNOLOJİ PARKLARI:

ÖĞELER

Teknokentler ve Teknoloji Parkları; kurumları, işletmeleri ve iş sektörlerindeki araştırmacıları cezbeden ve de uygun, akıllı ve iktisadi çevre yaratmak için planlanan büyük merkezlerdir. Teknokent; bilim parkları, teknoloji geliştirme merkezleri, iş merkezleri, teleportlar, kablo ağları ve akıllıca tasarlanmış binalar gibi yüksek düzeyde teknolojik hizmetlerle donanmış karmaşık altyapı elemanlarını içerir. Ana öğeleri şunlardır:

 • Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Laboratuvarları: Üniversite araştırma laboratuvarlarıyla ortak çalışma yürütebilecek Ar-Ge’de uzmanlaşmış şirketler için tasarlanmıştır. Bu birimler atölye, laboratuvar ve ofis işlevlerine sahiptir.
 • Teknoloji Geliştirme, Yenilik ve Teknoloji Aktarım Merkezleri: Üniversite yerleşkesi içinde veya çevresinde araştırma veya uzmanlık sonucu gelişen küçük birimlerdir.
 • Ofis Alanı, Ticaret / İş Parkı: Saygın imaj, nitelikli işgücü gerektiren ticari şirketler için kalacak yer ile yüksek nitelik, düşük yoğunluklu çevre. (Akademik kurumlarla doğrudan bir bağlantıya gereksinim duymazlar fakat üretim, satış, destek ve profesyonel hizmet işlevlerinin bir birleşimine gereksinim duyarlar.)
 • Üretim Kolaylıkları (Yüksek Teknoloji)
 • İleri Telekomünikasyon Olanakları (Teleport vb.)
 • Yüksek Nitelikli Konut: Hemen yakınında (manzaralı yerde düşük bina yoğunluğu). Bilimsel ve profesyonel kişileri cezbetmek için önemli bir ön koşul fiziksel ve sosyal çevredir.
 • Spor, Sanat, Kültürel ve Dinlenme Olanakları

BİLİM VE TEKNOLOJİ PARKLARI:

BÖLGESEL ÖZELLİKLER

Teknokentler genellikle üniversiteyle ilişkili bölgelerdir. Çoğunlukla üniversite yerleşkeleri, ileri araştırma merkezleri, tercihan karayolu sistemleri, ulusal veya uluslararası hava alanları gibi ana taşıma seçeneklerinin yakınında kümeleşirler.

 • Üniversitelere ve araştırma kurumlarına yakınlık
 • Para kaynaklarına yakınlık
 • Hava alanlarına ve karayollarına erişim
 • İleri telekomünikasyon altyapısı (Uluslararası bilimsel, endüstriyel ve iş topluluklarına erişim)
 • Nitelikli işgücü varlığı
 • Hizmet niteliği
 • Çevre niteliği (çalışma ve yerleşim)
 • Konut bölgelerinin yakınlığı

İleri telekomünikasyon hizmetlerinin sağlayıcısı olarak teleport ve onun yerel dağıtım ağının bulunması, birçok teknokent kiracısının tercihi için önemli etkenler arasındadır.


BAŞKENT ANKARA

YÖNETİM VE EKONOMİ

Türkiye’nin başkenti olan Ankara 2.800.000 nüfusu (1995 tahmini) ile ülkenin ikinci büyük şehridir. Ankara yalnızca bir yönetim merkezi değil aynı zamanda, coğrafi açıdan merkezi konumu sayesinde Anadolu’nun ana cazibe ve iletişim merkezidir. Anadolu’daki işlerin, hizmetlerin ve endüstrilerin önemli bir miktarı ülkenin diğer bölgelerine ve dünyaya Ankara bağlantılı olarak açılır.

Şehirlerin Uzmanlaşması

Rekabet ve İşbirliği

Şehirlerin uluslararası olması, uzmanlaşmanın yeni şekillerinin araştırılması ile birlikte oluşur. 1990’ların şehircilik başarısı büyük bir olasılıkla şehrin doğru uzmanlaşma şeklini bulma yeteneğine dayanacaktır. Şehrin kalkınmasındaki seçenekler, tamamlayıcılığı ve uluslararası düzeyde bütünleşmeyi hedeflemelidir.

Şehir kalkınmasının düzenlenmiş ve rekabetçi örgütlenmesi için bu gereksinim uluslararası düzeye taşınmalıdır. Teknokent bu bütünleşmede etken bir öğe olabilir. Teknokentlerin başarısı, bölgesel ve bir o kadar yerel dokuyla olan bağlarına ve özellikle bölgenin endüstriyel tabanıyla olan bağlantısına dayanır. Bu açıdan bakıldığında teknokent için Ankara ideal koşullara sahiptir.


ANKARA’DAKİ ÜNİVERSİTELER VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

Ankara üniversite ve araştırma merkezlerinin toplandığı bir yerdir. Ülkenin en ünlü üniversiteleri olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Başkent Üniversitesi yerleşkeleri ve binaları şehrin sınırları içindedir.

Üniversiteler veya resmi kurumlara bağlı olan ana araştırma kurumları bölgenin önemli kaynaklarını oluşturur. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) laboratuvarları, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Maden Tetkik ve Arama Kurumu (MTA), Devlet Su İşleri (DSİ), Bayındırlık Bakanlığı bunların en önemlileridir.

Bundan dolayı, yüksek teknoloji alanındaki temel araştırma kurumlarının en yoğun olduğu yer Ankara’dır. Ankara aynı zamanda biyoteknoloji, robotik, mekatronik, telekomünikasyon teknolojileri ve ileri malzemeler gibi yeni alanlarda önemli araştırma projelerini başlatmak için gerekli eğitimsel ve kurumsal altyapıya ve nitelikli insan gücüne sahiptir


ANKARA SANAYİİ VE TEKNOLOJİ AKTARIMI

Bölgedeki temel strateji; yüksek teknoloji alanındaki temel araştırmaların gelişimine devam etmek ve araştırma çabalarını öylesine gruplamak ve düzenlemektir ki, bu araştırma kurumları elde edilen teknolojinin pazarlanmasında kar edebilsinler ve bu teknolojiyi ilgili sektörlere aktararak, yeni ürünlerin, etkinliklerin ve işlerin yaratılması ile ekonomiyi canlandırabilsinler.

Teknokent ve onun İş Parkı bölgesel ekonomiyi ilgilendiren çeşitli kesimleri biraraya getiren ideal bir çatı oluşturur: üniversite, endüstri, hükümet, üretim kuruluşları, hizmetler vb.

Ankara ileri teknolojiye dayanan endüstriler açısından, özellikle savunma sektöründe çok zengindir. (ASELSAN, TAI, MKEK, MIKES, ROKETSAN, THOMPSON-TEKFEN, MARCONI, HAVELSAN, FMC-NUROL,…) Şehir aynı zamanda elektronik ve enformatik alanında çalışan önemli sayıda küçük ve orta boy şirketlere sahiptir. Yönetimin hala merkezi olması nedeniyle, çok sayıda devlet dairesi ve Bakanlığın üretim birimleri de bu bölgede bulunmaktadır.


Kurulduğundan buyana, kırk yıldır, ODTÜ Türkiye’nin gelişimine büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. Bu yıllar heyecanlı, güçlü ve çok hoştu. Şimdi ODTÜ Türkiye’nin önde gelen teknik üniversitelerinden biridir. ODTÜ ülkedeki standardları ve eğilimleri kuran bir kurum olmuştur. Geçmişteki başarılardan gelen esinle ve geleceğin fırsatlarıyla, ODTÜ gücünü endüstriyle birleştirmedeki ana rolü üstlenmektedir. Bu yeni ilişki biçiminin, önümüzde kırk yıl ve sonrasında endüstrinin yapılanma ve çalışma şekillerini tümüyle değiştireceği umut edilmektedir.


 

3 / ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ANKARA’DA

 


ODTÜ’NÜN AVANTAJLARI :

NEDEN ODTÜ?

Araştırma, Yerleşim, Arazi, Telekomünikasyon, Çevre, Nitelikli İşgücü, Barınma, Spor ve Kültür

 • ODTÜ Türkiyenin araştırma üniversitelerinin en iyilerinden biridir.
 • ODTÜ kolay erişilebilir bir yerde kurulmuştur. Batıda Eskişehir yolundan, İstanbul Atatütk ve Ankara Esenboğa Havaalanlarndan ise Çevre Yolu ile erişilebilir.
 • ODTÜ gerekli gelişme için yeterli araziye sahiptir.
 • ODTÜ böyle bir gelişme için doğal ve tasarlanmış çevre niteliği sunar.
 • ODTÜ yüksek nitelikli işgücü ve özel eğitim programları sunar.
 • ODTÜ İleri Telekomünikasyon Altyapısına sahiptir ve TÜRKSAT’a kendi Yer İstasyonu ile doğrudan bağlıdır.

ODTÜ bölgesel ekonominin gelişimi için önemli bir rol oynamaktadır. ODTÜ TEKNOKENT Kompleksinin ortaya çıkması bölgenin gelişimine yol açacak güçlerden biri olarak görünmektedir.


ODTÜ VE ARAŞTIRMA OLANAKLARI

ODTÜ kendi başına, resmi kuruluşlarla, diğer üniversitelerle veya endüstriyle işbirliği içinde araştırma programlarına girişmekte ve bunları sürdürmektedir. Bu araştırmalar; çevre bilimlerinden mikroelektroniğe, robotikten biyoteknolojiye, değişik alanlarda sürdürülmektedir.

1. Üniversitedeki Enstitü ve Rektörlüğe Bağlı Araştırma Merkezleri

Fen Bilimleri Enstitüsü, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilgisayar Destekli Tasarım- İmalat ve Robotik Araştırma ve Uygulama Merkezi, GAP Araştırma Merkezi, Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene ve Eğitim Araştırma Merkezi, Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi, Görsel-İşitsel Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi, Tarihsel Çevre Değerlerini Araştırma ve Uygulama Merkezi, Bilgi İşlem Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi

2. Üniversite içinde çalışan TÜBİTAK’a bağlı Araştırma Birimleri

Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araştırma Merkezi, Seramik ve Kompozit Malzemeleri Araştırma Ünitesi, Modern İmalat Sistemleri Araştırma Ünitesi, SAGE Güdüm ve Kontrol Laboratuvarı, Yazılım Araştırma ve Geliştirme Ünitesi, Yüksek Enerji Astrofiziği Araştırma Ünitesi

3. Birleşik Merkezler ve Laboratuvarlar

Hava Kuvvetleri Komutanlığı ODTÜ Araştırma Geliştirme ve İleri Eğitim Koordinasyon Merkezi, ODTÜ-KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi, Petrol Araştırma Laboratuvarı


YERLEŞİM

ULAŞIM KOLAYLIKLARI / ARAZİ

ODTÜ Yerleşkesi Ankara şehir merkezinden 7 kilometre uzakta, şehrin ana büyüme aksı olan batı koridorunda kuruludur, çevresi üniversite yerleşkeleri ve araştırma merkezleri ile sarılıdır. Eşkişehir karayolundan ve yeni yapılan İstanbul Otoyolundan (TEM) kolayca erişilebilir.

Arazi

ODTÜ’nün binlerce dönümlük işlenmemiş arazisi vardır ve bu yerin doğal güzelliği cazibesini artırmaktadır. Arazi ODTÜ’nün mülkiyetinde olduğu için, başka yerlerdeki daha parçalı mülkiyetin satın alınmasındaki zorluğa karşı, bu alanın uygun kısımları kullanılabilir. Arazinin mülkiyet ve kamulaştırma sorunlarının olmamasının yanısıra büyük ölçekli projelere olanak vermesi, adı geçen alanı teknokent gelişimi için cazip kılmaktadır.


İLERİ TELEKOMÜNİKASYON ALTYAPISI

ODTÜ’nün asıl değerlerinden biri halen kurulu olan telekomünikasyon sistemi ve uydulara doğrudan olan bağlantısıdır. Diğer bir deyişle, ODTÜ Teknokent için kaçınılmaz bir gereksinim olan kendi Teleport’una sahiptir. ODTÜ Yer İstasyonu, Gölbaşı’ndakinin bir benzeridir ve TÜRKSAT ile doğrudan bağlantı sağlayan antenleri vardır. PTT’nin Gölbaşı Yer İstasyonu ve üniversitenin telekomünikasyon ağıyla sürekli bağlantısı vardır.

Dünyanın önde gelen iletişim ağı olan INTERNET’e Türkiye’den ana bağlantı ODTÜ’den sağlanmaktadır. Böylece ODTÜ dünyaya INTERNET aracılığıyla sürekli bağlıdır ve aynı zamanda Asya ve Orta Asya ülkeleri ile TÜRKSAT aracılığıyla bağlantılıdır.

Yerleşke içinde bulunan KOSGEB’in Yenilik Merkezi diğer önemli bir noktadır; KOSGEB Anadolu’daki ekonomik etkinlik merkezleri ile bir telekomünikasyon ağı oluşturmak için PTT’den veri iletişimi hatları kiralamaktadır. Bu durum ODTÜ-TEKNOKENT’in “Anadolu’nun Ekonomi Merkezi” olmasını sağlayacaktır.


YÜKSEK TEKNOLOJİ ALTYAPISI

GÜVENLİ ÇEVRE

Konu veri iletimi, işlenmesi ve saklanması olunca, Yüksek Teknoloji etkinlik parklarının vazgeçilmez gereksinimlerinden biri, onun güvenilirliği ve güvenliğidir. Bu tür etkinliklerin ana girdisi olan veri kolayca elde edilmeli ve güvenlik içinde büyük miktarlarda ve hızlı bir şekilde iletilmelidir.

Veri işlenmesi, saklanması, iletişimini gerektiren bilgi-yoğun etkinlikler az hatalı, elektrik kesintisi ve sistem arızaları (donanım ve yazılım) olmayan güvenli bir iş ortamı gerektirir. Dünya ağının bir parçası olacak küresel bağlantılı bir teknokent dünyanın güvenlik ve nitelik standardlarını karşılamalıdır.

Bu gereksinimler ancak özel tasarlanmış, inşa edilmiş, işletilen ve korunan iş ortamlarında sağlanabilir. ODTÜ gerekli altyapısı, arazisi ve teknik bilgisiyle böyle bir kuruluş için ideal bir yerdir.


KALİTELİ İŞGÜCÜ

ODTÜ Türkiye’nin en önde gelen üniversitelerinden biri olarak yüksek standardlarda eğitim vermektedir. ODTÜ bölümlerinin birçoğuna yüksek ilgi nedeniyle Üniversite Seçme Sınavı’na giren bir milyondan fazla öğrenciden ancak ilk yüzde birine girenler kabul edilmektedir.

Eğitim dilinin İngilizce olması uluslararası işbirliğini ve bilgi değişimini kolaylaştıran en önemli etkendir. 50 dolayında değişik ülkeden gelen 1000-1500 öğrencisi ve dışarıdan ziyaret eden öğretim üyeleri de ‘sınırlarötesi, küresel’ imajının güçlenmesine yardımcı olmaktadır. Aynı şekilde her yıl çok sayıda Türk öğretim üyesi yabancı üniversitelere ve araştırma kurumlarına konuk öğretim üyesi ve araştırıcı olarak gitmektedirler.

ODTÜ yalnızca ülkenin önde gelen araştırma üniversitelerinden biri değil aynı zamanda ülkede en çok rağbet edilen ve seçilen her yıl 2500 dolayında mezun veren bir üniversitedir.


ODTÜ TEKNOKENT ÇALIŞMALARINA BAŞLADI !

Büyük ve çok iyi düzenlenmiş yerleşkesi, çeşitli ve gelişen bilimsel etkinlikleri, çeşitli kamu ve özel kuruluşlarla sürdürülen ortak araştırma programlarıyla ve varolan uluslararası bağlantılarıyla, ODTÜ Teknokent gelişimi için temel gereksinimlerin önemli bir bölümünü kendi olanaklarıyla karşılamaktadır.

 • Kütüphane ve Dökümantasyon Olanakları
 • Laboratuvarlar
 • Bilgisayar Ağı, İleri Telekomünikasyon Olanakları
 • Konferans ve Kültür Merkezi
 • Dinlenme ve Spor Olanakları
 • Konut Olanakları
 • Teknoloji Geliştirme Merkezi
 • Dil Bilimi Merkezi
 • Tasarım Merkezi
 • Fotogrametri ve Coğrafi Bilgi Sistemi
 • Sürekli Eğitim Merkezi (SEM)

KÜTÜPHANELER, VERİ BANKALARI VE DÖKÜMANTASYON MERKEZLERİ

ODTÜ Kütüphanesi ve Dökümantasyon Merkezleri akademik (bilimsel) araştırma için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Ana Kütüphanesi dünyanın her tarafından 300.000 kitap ve 2000 ulusal ve uluslararası süreli yayın içermektedir. Birkaç bölümün de kendi uzmanlık alanlarında özel kütüphaneleri vardır.

Bunların yanısıra, ODTÜ’nün zengin Fotoğraf Kütüphanesi, Dia Kütüphanesi, Film Kütüphanesi, Müzik Kütüphanesi, Plak Kütüphanesi, Kaset Kütüphanesi, CD Kütüphanesi vardır.


BİLGİSAYAR AĞI “INTERNET” , “TÜRKSAT

ODTÜ dünyanın ana akademik ve bilimsel ağına INTERNET aracılığıyla bağlıdır. Dileyen kullanıcı dünyanın önde gelen üniversiteleri, araştırma merkezleri ve veri bankalarına kolayca erişebilir ve uluslararası tartışmalara katılabilir.

ODTÜ’nün TÜRKSAT yer istasyonu Orta Doğu, Orta Asya ve Avrupa’nın birçok yerine doğrudan bağlanma olanağı verir.


LABORATUVARLAR VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

ODTÜ’de yapılan protokollerle faaliyet gösteren Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Enerji Bakanlığı, Kimya Sanayicileri Derneği, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı gibi kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak çeşitli araştırma ve geliştirme programları yürütmektedir. Araştırma etkinlikleri bir çeşitlilik gösterirken, Mikroelektronik, Biyoteknoloji, Çevre Bilimleri ve İleri Malzemeler gibi Yeni Teknolojilere doğru yönelmiştir.


KÜLTÜREL FAALİYETLER VE KONFERANS MERKEZİ

Akademik yıl boyunca öğrenciler, öğretim üyeleri ve üniversite elemanları, yerleşkedeki sanat sergilerini, müzik gösterilerini ve çeşitli sosyal etkinlikleri izleyebilirler. Yılın sosyal etkinliklerinin en parlak günleri Mayıs ayındaki geleneksel Uluslararası Bahar Şenliğidir. Bu etkinliklere çoğunluğu üniversite dışından geniş bir katılım olmaktadır.

Tamamlanmak üzere olan 10.000 m2lik Konferans Merkezi inşaatı üniversite olanaklarını artıracak, büyük konferans ve toplantılar için gerekli mekanı sağlayacaktır.


BARINMA OLANAKLARI

ODTÜ Yerleşkesinin güneydoğusu öğrenci ve öğretim üyelerinin barınma gereksinimleri karşılamak için ayrılmıştır. Üniversitede yaşayanların dörte birini oluşturan 5200 öğrenci 12 yurt binasında barınmaktadır.

Teknokentin yerleşim alanı kendi alışveriş merkezi, eğitim ve spor olanakları ile birlikte teknokent elemanlarının, öğretim üyelerinin, ziyaret eden mezunlarının ve araştırmacıların barınmasını sağlayacak yeni bir yerleşim alanı oluşturacaktır.


DİNLENME VE SPOR

ÇEVRE KALİTESİ

ODTÜ Yerleşkesi Ankara’nın yanıbaşında yeşil bir vaha oluşturan 4500 hektarlık ağaçlık bir alanı kaplar. Yerleşke içinde, ODTÜ öğrencilerine ve personeline; kürek çekme, balık tutma, piknik yapma, dinlenme etkinlikleri gibi olanaklar sunan 120 hektar büyüklüğünde Eymir gölü, kazı alanları ve müze bulunur.

ODTÜ öğrencileri için çeşitli spor olanakları vardır. Yerleşke üzerinde spor salonları, tenis kortları, futbol sahaları ve bir kapalı olimpik ve bir açık yüzme havuzu bulunmaktadır. ODTÜ’den 30 km uzaklıktaki dağcılık ve kayak yapılabilen Elmadağ’da ODTÜ’ye ait konaklama tesisleri de vardır.


TEKNOLOJİ AKTARIMI,

YENİLİK VE FİDANLIK MERKEZİ

ODTÜ Yerleşkesinde ODTÜ-KOSGEB işbirliğiyle bir yenilik merkezi (ODTÜ Teknoloji Merkezi) kurulmuştur. Bu kuruluş aynı zamanda Teknoloji Aktarım ve Geliştirme Merkezi olarak da çalışmaktadır. Burasının işlevlerine bakıldığında geleceğin Teknokentinin ilk çekirdeğini oluşturduğu görülür.


DİL BİLİMİ MERKEZİ

Öğrenim dili olarak İngilizcenin kullanılması öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve araştırmacıların uluslararası muhataplarıyla doğrudan bağlantı kurmalarını kolaylaştırır. Türkiye ve dünya arasında bir köprü olarak, yerel kültür ve etkinliklerle, İngilizceyi iletişim dili olarak benimsemiş uluslararası ortaklar arasında bilimsel ve kültürel bağlar kurulmasının sağlayarak; ODTÜ önemli bir rol daha üstlenmiştir.

Oluşturulmakta olan Dil Bilimi Merkezi’nin Türkçe-İngilizce ve İngilizce-Türkçe bilimsel ve edebi çeviriler yaparak değerli katkılarda bulunulması düşünülmektedir.


Teknoloji ve teknokentin gelecekteki doğrultusu küresel bağlantı ve birbirine bağımlılık yönündedir. Küresel ağda düğümler oluşturan birbirine bağlı teknokentlerin tamamlanması için küresel iletişimi, özellikle hava taşımacılığı ve telekomünikasyonu özendirerek yeni kurumlar ve yapılar gerekecektir.


4 / ODTÜ-TEKNOKENT

ANKARA-TÜRKİYE-AVRUPA-DÜNYA


ODTÜ-TEKNOKENT ODTÜ

ÜÇ YÖNLÜ BİR TEKNOKENT

ODTÜ-TEKNOKENT Kompleksi; kuzeyinde Eskişehir karayolu ve gelecekteki metro hattı, batısında Bilkent-ODTÜ sınırı ve güneyinde gelecekteki yerleşim alanı ODTÜ köyü olan 210 hektar alan üzerine ODTÜ YERLEŞKESİ’nin batısına yerleştirilmiştir.

ODTÜ-TEKNOKENT teknoloji aktarımı, teknoloji ve doğaya çağdaş yaklaşımı temsil eden üç bölümlü bir komplekstir. Bilim Parkı, İş Parkı, Yerleşim Alanı ve bu üç öğeyi birleştiren doğal görünümlü bir Yeşil Kuşaktan oluşur.

Bilim Parkı, Ar-Ge etkinliklerinin (üniversitenin bir uzantısı olarak veya kamu ya da özel kuruluşlarla ortak programlarla), veri işleme merkezlerinin, telekomünikasyon merkezlerinin, yenilik ve teknoloji aktarım ofislerinin, tasarım ve coğrafi bilgi merkezlerinin, üniversitenin patent ofisinin, hafif montaj hatlarının yerleştirildiği bölümdür.

İş Parkı, Bilimsel etkinliklerle dışarıdaki işdünyası arasında bir arayüz oluşturur ve yüksek katma değere sahip ofis etkinliklerini kapsar.

Yerleşim Alanı, teknokentte veya üniversitede çalışan, yüksek nitelikli araştırmacıların ve yöneticilerin konut gereksinimini karşılamak için tasarlanmıştır.

Yeşil Kuşak teknokentin farklı bölümleri arasında geçiş alanı oluşturur ve kültürel, sanatsal ve dinlenme etkinliklerinin sağlanacağı bölgedir.


BİLİM PARKI / AR-GE

ODTÜ-TEKNOKENT Bilim Parkı ODTÜ Yerleşkesi’nin batısında, bu yerin bir parçası olarak 42 hektarlık alan üzerinde düşünülmüştür.

Bilim Parkı üstün telekomünikasyon altyapısı gerektiren ileri teknolojilerin yanısıra; depolar, ofis ve hatta hafif montaj hattı için gerekli ek alanları barındırmayı hedeflemektedir. Teknokentin bu bölümü üniversite yerleşkelerine benzer bir yapıda meydanların etrafında gruplanarak altbölümlere ayrılmıştır. Yenilik ve Teknoloji Geliştirme Merkezi ve Telekomünikasyon Merkezi de burada bulunmaktadır.

Çizgisel gelişimin omuriliğini oluşturan büyük ve yeşil eksen teknokenti ikiye bölerken aynı zamanda bina kümelerine bağlantı sağlar. Yerleşkeye bitişik olan Doğu bölümü üniversitenin gelecekteki özellikle özel altyapı ve hizmet gerektiren ortak Ar-Ge programları için genişlemesi için ayrılmıştır (16 hektar). Kuzey ve Güney girişleri gelecek yüzyılı, yeni çağı simgelemek için özel kapılar olarak düşünülmüştür.

Teknokentin yönetim yapısı üniversite, kamu ve özel sektörün işbirliğine dayanır. Ortak kurulmuş bir “Teknokent Yönetimi” yapılanmanın mali işletmesinden arazi gelişimine ve altyapıya, teknoloji ve şirket seçiminden pazarlamaya, eğitim ve iş yönetimine kadar değişik aşamalarını yürütecektir. Gelecekte, Teknokent Organizasyonunun mali özerkliğe sahip olması düşünülebilir.


İŞ PARKI

İş parkı ODTÜ-TEKNOKENT’in Bilim Parkı içinde yerleşmiş etkinliklerle bağlantı içinde olacak, yeni oluşmuş şirket ve kurumların olduğu kadar kurulu olanların da ofis gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmıştır.

İş Parkı 25 Hektar büyüklüğüyle yerleşke alanının batı tarafına, Eskişehir Karayolunun Bilkent-YÖK kavşağının ve gelecekteki metronun yanına yerleştirilmiştir. “Geleceğin iş parkı” olarak tasarlanarak, iletişim ve bilgisayar teknolojilerindeki en son gelişmelerden ortaya çıkan katma değeri yüksek telekomünikasyon hizmetleri kadar önemli yeşil manzaralı ofis alanı sunar. İş Parkı; alışveriş merkezini, restoranları, kafeleri, akaryakıt istasyonunu, postaneyi, banka hizmetlerini, gelecekteki metro istasyonunu ve kültürel ve dinlenme etkinliklerini barındıran Yeşil Kuşağın yakınlığından yararlanır.

İş Parkının güneyindeki otel ve konferans merkezi İş Parkından Bilim Parkının gelecekteki uzantısına geçişi belirler ve teknokentin iki bölümündeki gereksinimleri karşılar. Otel kompleksi, Yeşil Kuşak ve Bilim Parkı’ndan geçen görsel bir eksen ODTÜ-TEKNOKENT Kompleksinin üç öğesini sembolik olarak birleştirir.


YERLEŞİM ALANI

Yerleşim alanı teknokentin güneyine yerleştirilmiştir ve 95 hektarlık bir alan kaplar. Programdaki 600 birim değişik özellikleri olan birbirine komşu üç köye bölünmüştür.

Özellikle kişinin işyerinin yakınında bulunan, spor, boş zaman değerlendirme kompleksleri, kültürel olanaklar gibi özel servislerle değeri yükseltilen, doğaya yönelik konut çevreleri kavramı, konut bölgelerinin tasarımındaki en önemli özellik olmaktadır. Bu alanlar, iş parkında olduğu gibi,özel bir kesimi barındırmayı amaçlamaktadır.

ODTÜ-TEKNOKENT kapsamındaki genel kullanıma açık olanaklar, ya spor ve boş zaman değerlendirme ya da kültürel etkinliklere yönlendirilmiştir. Böylece barınma öğesi yalnızca bireysel veya toplu konutları içermez, aynı zamanda perakende işleri, restoranları, sağlık, eğitim, çocuk bakımı, iletişim, bankacılık vb. gibi genel servisleri de içerir.

Açık alan planlamasının ana özelliği olarak, konut kümelerini saran yeşil kuşak sistemi kültürel ve dinlendirici etkinliklerini “yoğun yeşil” çevrede barındıran ve kompleksin farklı sektörleri arasında geçiş bölgesi oluşturan, Teknokentin belkemiği olan Ana Yeşil Kuşağa bağlanır.


HEDEFLENEN FAALİYETLER VE KURULUŞLAR

 

ODTÜ-TEKNOKENT’ın hedef kuruluşları; biyoteknoloji, malzeme bilimleri, robotik, mikroelektronik gibi yüksek teknoloji etkinlikleri ve yazılım geliştirme, veri işleme vb. gibi bilgi tabanlı etkinliklerdir.

Etkinlikler ve Kuruluşlar:

a. Resmi ve yarı-resmi kuruluşlar, etkinlikleriyle yeni teknolojilerin gelişmesine katkıda bulunan kuruluşlar.

b. Yüksek teknoloji endüstrileri, üniversite ve araştırma kurumlarının yakınında Ar-Ge ve üretim için özelliği olan mekanlar gerektirir. Bunlar biyoteknoloji, robotik, mekatronik, ileri malzemeler, bilgi vb. dir.

c. Veri işleme ve yazılım üretim bölümleri, telekomünikasyon sistemlerinin nitelik ve güvenliği birincil öneme sahiptir.

d. Küçük ve orta boyutlu yerel şirketler.

e. Çeşitli ulusal ve uluslararası şirketlerin şubeleri ve irtibat ofisleri, dünyanın ve ülkenin diğer bölgelerindeki birimleri ile uzmanlaşmış telekomünikasyon altyapı bağlantı olanakları sunan bir yer ararlar. (Küresel ağa bağlantı)


FAALİYET TÜRLERİ

ODTÜ-TEKNOKENT’i diğer yüksek teknoloji iş parklarından ayıran üstün özelliği üniversite ile yakın bağlarının olması, yüksek nitelikli çevre özellikleri ve telekomünikasyon hizmetlerinin geniş bir yelpazesini, uluslararası ağlarla bir bütün oluşturan yerel ağını kiracılarına sunan ileri telekomünikasyon altyapısının bulunmasıdır.

Hedeflenen etkinlikler yüksek teknoloji ve bilgi yoğun etkinliklerdir:

 • Biyoteknoloji
 • İleri Malzeme Bilimleri
 • Robotik, Mekatronik
 • Mikroelektronik
 • Yazılım Geliştirme
 • Telekomünikasyon
 • Yeni Katma Değer Hizmetleri
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • Bilgi Teknolojileri
 • Teknoloji Değerlendirme
 • Yapay Zeka
 • Uzman Sistemler
 • İşletme Danışmanlığı
 • İş Analizleri

ODTÜ-TEKNOKENT içinde yerleşecek yüksek teknoloji ve bilgi tabanlı etkinliklerin önemli bir bölümünü, önemli bir maddi destek gerektirdiği için ya resmi, yarı-resmi kuruluşlar ya da büyük ulusal ve uluslararası şirketlerin özel bölümleri oluşturabileceği gibi, bunun yanı sıra yeni teknolojilere dayalı henüz kurulan yerel şirketler de teknokentin önemli kaynaklarından birini oluşturacaktır.


RESMİ VE YARI RESMİ KURULUŞLAR

Aşağıdaki resmi ve yarı-resmi kuruluşlar ekinlikleriyle ODTÜ-TEKNOKENT’ın yarattığı sinerjiye yardımcı olabilirler:

 • KOSGEB, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi, Yenilik ve Teknoloji Geliştirme Merkezi, Teknoloji Merkezi
 • TÜBİTAK, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
 • TPE, Türkiye Patent Enstitüsü, Yazılımı İçeren Fikri Mülkiyet Hakları
 • MPM, Milli Prodüktivite Merkezi
 • Türkiye Bilimler Akademisi
 • Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 • Türk Standardlar Enstitüsü
 • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
 • Toplu Konut İdaresi

Ayrıca

 • Çevre ve Enerji
 • Savunma
 • Veri İşleme
 • Sosyal Bilimler

alanlarında çalışma yürüten kuruluşlar.


ULUSLARARASI VE ULUSAL ŞİRKETLER

YEREL FİRMALAR

Büyük çokuluslu ve ulusal şirketler, özellikle yoğun veri işleme bölümlerinin (geri hizmetler), çevredeki bölgelere taşınması yönünde oluşan genel eğilimi desteklemekte ve ağ örgütlenmesini küresel ölçütte yapmaya yönelik bir eğilim göstermektedirler. Teknokentte yerleşen çokuluslu ve ulusal şirketler, yerel taşaronluk bağıntılarını düzenleyerek istihdam üzerine etkili olurlar.

Bunun yanısıra, etkinliklerini yeni teknolojilere dayandıran ve teknokentteki yerlerden yararlanmak isteyen bağımsız küçük ve orta ölçekteki yerel şirketlere özel bir önem verilmelidir. Bu şirketler işbirliği ve sinerji ile çalışmaya daha çok açıktır. Ve buna ek olarak, küçük özerk girişimler yenilik ve esnek uzmanlaşmanın yaratıcısı olarak ortaya çıkmaktadırlar.

ODTÜ-TEKNOKENT içinde yerleşebilecek olası şirket türleri:

 • Büyük bilgisayar şirketleri – uygulama yazılımları
 • Mikroelektronik şirketleri – donanım (hafif montaj)
 • Uzaktaki şirketlerin veri işleme merkezleri (Örneğin Yeni Asya Pazarına açılan uluslararası şirketler)
 • Yeni hizmetler (Yazılım gelişimi, yeni patentler)
 • Uluslararası pazar ve şirketler için çalışan küçük firmalar.
 • Anadolu endüstrileri ve etkinlikleri ile çalışan firmalar (örgütsel ve bağlantılı şekilde)

TASARIM İLKELERİ

ÜÇLÜ YAPI

 

ODTÜ-TEKNOKENT’in Master Planı üç ayrı bölümden oluşur:

Bilim Parkı

Yerleşkenin yanında, üniversitenin gelecekteki genişleme bölgesine bitişik.

İş Parkı

Alanın batı sınırında, Eskişehir Yolu, Bilkent-YÖK kavşağı ve gelecekteki Metro İstasyonu yakınında.

Yerleşim Alanı

Kompleksin güney sınırında, çevresinde ODTÜ’nün korunan yeşil dinlenme alanı olacak şekilde.

Teknokentteki çevre özellikleri ve yaşam niteliği, yüksek eğitimli, profesyonel mühendislerin, akademisyenlerin, araştırmacıların ve yöneticilerin oluşturduğu nüfusun gereksinimlerini karşılayacak nitelikte olacaktır.


ÜÇ ÖĞE

ÜÇ YAKLAŞIM

Her bölüm, iç planlama ve mekansal nitelik ve ölçeği gözönünde tutan farklı yaklaşımların bir sonucudur.

Bilim Parkı; uzmanlaşmış laboratuvar binaları, kurulu çevrenin ve özel bir mekan niteliğinin (iç ve dış) biçimlerini ve malzemesini yansıtan işlevlerinin saydamlığı ve “yeni dünya”, “yeni çağ” işaretleri ile “gelecek” imajını verir.

İş Parkı; binaların çevresindeki geniş yeşil alanları ile sakin ve gösterişsizdir. Akıllı bir iş parkının genel imajı Teknokent ve ekonomi dünyası arasında bir arayüz olmasıdır.

Yerleşim Bölgelerinin atmosferi; çıkmaz sokakları, kaldırımları, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, deniz kıyısındaki bir sayfiye yerini andırmaktadır. Üç işlevin tamamlayıcılığı genel tasarım ilkelerinin önemli bir öğesidir. Gelecekteki sakinlerinin gereksinim duyacakları kamu olanakları ve hizmetleri; halka açık kütüphane ve diğer olanaklar kadar, spor ve boş zamanları değerlendirme kompleksini ve alışveriş merkezini de kapsayacaktır. Yerleşim alanının batısındaki iki bölüm daha sonrası için okul ve spor etkinliklerine ayrılmıştır.


YEŞİL KUŞAK

KÜLTÜR, SANAT, BOŞ ZAMAN DEĞERLENDİRME VE DİNLENME

Kültür, sanat, boş zaman değerlendirme ve dinlenme etkinlikleri, öngörülen nüfusun özellikleri gözönünde bulundurularak, özel bir önem taşımaktadır. Bu etkinlikler teknokentin merkezine yerleştirilmiş “doğa benzeri” Yeşil Kuşak içinde yeralacaktır. Bu büyük yeşil alan; botanik bahçeleri, dev seraları, zooloji müzeleri, buluş müzeleri, gözlemevleri vb. ile büyük bir çevresel değişiklik sağlayacaktır.

300 m eni ve 1500 m boyu ile bu Yeşil Kuşak (48 hektar), kimi zaman orada kurulu binaların arasına sızarak, Bilim Parkının doğu yanında yeralmaktadır. Güneye yerleşim alanına giden yol batı kıyısından geçer ve doğal manzaralı yerde yaşamanın etkisini vurgular. Bu Yeşil Kuşak bir geçiş alanı oluşturur ve Bilim Parkı, İş Parkı ve Yerleşim Alanları gibi değişik alanlar arasında tampon bölge görevi yapar.

Halka açık Konser Salonu kuzeyde metro istasyonu ve karayolunun yakınında yerleştirilmiştir. Meydan ODTÜ Yerleşkesine ve ODTÜ-TEKNOKENT’e çıkan bütün yolların birleştiği ana kavşaktır.


ÇEVRE NİTELİĞİ

Bir Teknokent yüksek uzmanlaşma düzeyindeki araştırmacıların, akademisyenlerin, teknik elemanların ve yöneticilerin çalıştığı bir yerdir. Yer seçimindeki karar verici etken olarak çevre niteliğinin sayılması, insanların ve kurumların genel olarak çevreye artan duyarlılığı yansıtır.

Teknokent imajı çok yüksek nitelikli fiziksel çevre ve hizmetleri kapsar. Çevrenin niteliği; doğal, mimari, teknik ve aynı zamanda sosyal, kültürel ve dinlenme olanakları olarak algılanmalıdır.

Doğal Çevre

Yeşil alanlar ve öteki doğal güzellikler çevrenin tamamlayıcı parçaları olarak görünür. Yerin doğası ve kırsal özellikleri, yeşil alanların planlanmasına gelince, özel bir önem gerektirir. Bu konudaki çalışmalar önemlidir. Faaliyet alanlarına bitişik Yeşil Kuşak sistemi ile yerleşim alanları bu yaklaşımın güzel bir örneğidir.


Teknokent, teknolojinin ticarileşmesi ile, etkili kamu ve özel girişimcileri bağlayan, ekonomik gelişme, çeşitlendirme ve küresel rekabet için yeni, kullanışlı, çevreyle uyumlu altyapılar yaratmaya yönelik, ekonomik gelişmeye yenilikçi bir yaklaşımdır.